Wednesday, November 21, 2012

Om Duleh - Resto Sunda

Logo by other
Digital: Wacom, Adobe Photoshop

Digital: Wacom, Adobe Photoshop

Digital: Wacom, Adobe Photoshop

Digital: Wacom, Adobe Photoshop

Digital: Wacom, Adobe Photoshop

Sunnyland December

Digital: Macromedia Freehand MX

Digital: Macromedia Freehand MX

Digital: Macromedia Freehand MX

Digital: Macromedia Freehand MX

Digital: Macromedia Freehand MX

Digital: Macromedia Freehand MX

Digital: Macromedia Freehand MX, Wacom, Adobe Photoshop

Thursday, November 8, 2012